Rate this post

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i jak go otrzymać?

Strata bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu. W takich chwilach nie tylko musimy poradzić sobie z emocjami, ale również z formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu. Jednym z pierwszych kroków, które warto podjąć, jest zrozumienie, komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i jak go otrzymać. Ten artykuł pomoże Ci przebrnąć przez procedury i uzyskać potrzebne wsparcie finansowe.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie finansowe, które ma na celu pokrycie kosztów związanych z pogrzebem osoby zmarłej. Jest on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub inne instytucje, takie jak KRUS, jeśli zmarły był rolnikiem. Warto wiedzieć, że zasiłek pogrzebowy nie jest uzależniony od dochodów wnioskującego, co oznacza, że każda osoba spełniająca odpowiednie kryteria może się o niego ubiegać.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Osoby uprawnione do zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które poniosły koszty pogrzebu. Mogą to być:

 • członkowie rodziny zmarłego (np. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo),
 • osoby niespokrewnione, które zajęły się organizacją pogrzebu,
 • pracodawca zmarłego,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • kościół lub inna organizacja wyznaniowa

 

Warunki, które musi spełniać zmarły:

 1. Ubezpieczenie w ZUS:
  Zmarły musiał być objęty ubezpieczeniem społecznym, czyli być pracownikiem, który odprowadzał składki na ZUS. Obejmuje to również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz rolników ubezpieczonych w KRUS.
 2. Świadczenia emerytalno-rentowe:
  Zasiłek przysługuje po śmierci osoby, która pobierała emeryturę, rentę lub inne świadczenia wypłacane przez ZUS, takie jak emerytura  pomostowa czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Dotyczy to również osób pobierających rentę rodzinną po zmarłych członkach rodziny, którzy byli ubezpieczeni.
 3. Członkowie rodziny ubezpieczonego:
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje także po członku rodziny osoby ubezpieczonej lub emeryta/rencisty. W praktyce oznacza to, że jeśli zmarły nie był bezpośrednio ubezpieczony, ale był członkiem rodziny osoby, która spełniała powyższe warunki, zasiłek nadal może być przyznany.

Koszty pokrywane z zasiłku pogrzebowego:

Zasiłek pogrzebowy ma na celu pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Do kosztów tych zaliczają się:

 • Zakup trumny lub urny,
 • Koszty transportu zwłok,
 • Usługi pogrzebowe (np. opłata za ceremonię pogrzebową, wynajem kaplicy),
 • Przygotowanie ciała do pogrzebu,
 • Zakup miejsca na cmentarzu i opłaty cmentarne.

Warto zaznaczyć, że zasiłek pogrzebowy nie obejmuje kosztów związanych z postawieniem nagrobka, gdyż nie jest to bezpośrednio związane z samą ceremonią pogrzebową

 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego?

Niezbędne formalności

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie (ZUS lub KRUS). Do wniosku należy dołączyć:

 • akt zgonu,
 • oryginały rachunków potwierdzających poniesione koszty pogrzebu (np. faktury za trumnę, usługi pogrzebowe, wynajem kaplicy, transport zwłok),
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym (jeśli dotyczy).

Warto pamiętać, że wniosek o zasiłek pogrzebowy trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby zmarłej. Po upływie tego terminu prawo do zasiłku wygasa.

Procedura uzyskania zasiłku pogrzebowego

Kroki do podjęcia

 1. Zgłoszenie śmierci: Pierwszym krokiem jest zgłoszenie śmierci bliskiej osoby w urzędzie stanu cywilnego, gdzie wydawany jest akt zgonu.
 2. Złożenie wniosku: Następnie należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy w ZUS lub KRUS. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez Internet (jeśli posiada się profil zaufany).
 3. Weryfikacja dokumentów: Urząd weryfikuje złożone dokumenty i na ich podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu zasiłku.
 4. Wypłata zasiłku: W przypadku pozytywnej decyzji, zasiłek pogrzebowy jest wypłacany w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Świadczenie można otrzymać na konto bankowe lub w formie gotówkowej.

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Aktualna wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosiła dotychczas 4000 zł. Jednak 10 maja 2024 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy, który zakłada podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7000 zł. Jest to znacząca zmiana, która ma na celu lepsze pokrycie rosnących kosztów pogrzebu. Nie jest ona jeszcze wprowadzona w życie.

Co to oznacza dla wnioskodawców?

Podwyższenie zasiłku do 7000 zł oznacza, że osoby ponoszące koszty pogrzebu mogą liczyć na wyższe wsparcie finansowe. Kwota ta będzie bardziej adekwatna do rzeczywistych wydatków związanych z organizacją pogrzebu, co z pewnością odciąży finansowo wiele rodzin.

Czy zasiłek pogrzebowy jest opodatkowany?

Opodatkowanie świadczenia

Zasiłek pogrzebowy jest zwolniony z podatku dochodowego, co oznacza, że nie trzeba odprowadzać od niego żadnych dodatkowych należności do urzędu skarbowego. Jest to istotne ułatwienie dla osób, które i tak znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i emocjonalnej.

Alternatywne formy wsparcia finansowego

Dodatkowe źródła pomocy

Oprócz zasiłku pogrzebowego, istnieją inne formy wsparcia finansowego, które mogą pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu. Warto rozważyć:

 • Ubezpieczenie na życie: Jeśli zmarły posiadał polisę ubezpieczeniową, warto skontaktować się z ubezpieczycielem w celu uzyskania odszkodowania.
 • Pomoc społeczna: W niektórych przypadkach gminy oferują dodatkowe wsparcie finansowe dla najuboższych rodzin.
 • Fundacje i organizacje charytatywne: Istnieją organizacje, które oferują pomoc finansową lub rzeczową w trudnych sytuacjach życiowych.

Ważne informacje na zakończenie

Organizacja pogrzebu to trudne i kosztowne przedsięwzięcie, szczególnie w obliczu straty bliskiej osoby. Zasiłek pogrzebowy może znacząco pomóc w pokryciu tych kosztów, dlatego warto znać swoje prawa i procedury związane z jego uzyskaniem. Dbaj o dokładność i kompletność składanych dokumentów, aby jak najszybciej uzyskać potrzebne wsparcie.